096 688 6651
Không được tuyển quá 20% lượng sinh viên chính quy, đối với chỉ tiêu học liên thông Không được tuyển quá 20% lượng sinh viên chính quy, đối với chỉ tiêu học liên thông

Để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục đầu vào, Bộ giáo dục và đào tạo quy định không được tuyển quá 20% số lượng học viên chính quy....